اخبار

پرستاران در نشست با مسئولان دانشگاه علوم پزشکی مشهد خواستار شدند

ورود سازمان بازرسی برای بررسی مطالبات پرستاران

ورود سازمان بازرسی برای بررسی مطالبات پرستاران
ارسال شده: مرداد 16, 1398
نظرات: 0

حجت قاســمی، یکی از فعــاالن این حــوزه نیز در قرائت بیانیــهای 12 ماده ای تأکید کرد: سالها نامه نگاری کردیم، سالها خواهــش و تمنا کردیم، اما اثرگذار نبود، تا اینکه به مسئولان استانی پناه آوردیم. کارکنان ستادی، کارانه ثابت و منظمــی دریافت میکنند که تا تیرماه ســال جاری پرداخت شده اما برای پرستاران که کارانه حق آنان است، تا پاییز 97 پرداخت شده است. چرا کارانه پرستاران در دو سال به یک بیستم کاهش یافته است؟

محبوبه علیپور روز گذشــته نشســت مشترک پرستاران با مسئولان دانشگاه علوم پزشکی مشــهد و مدیران استانداری خراسان رضوی بــه منظور بررســی مطالبات جامعه پرســتاری در تاالر شهید چمران بیمارستان قائم(عج) برگزار شد.

در این نشست پرستاران همچنان رفع مشــکلات و پرداخت مطالبات خود را وظیفه دانشــگاه علوم پزشکی مشهد عنوان کرده و در برابر متولیان نظام ســلامت اســتان، حل این چالشها را منوط به اجرای قانون دانســتند که با پیگیری و مشــارکت طرفین محقق خواهد شد.

مسئولیتهای افزونتر و درآمدهای کمتر

دکتر محمدرضا دارابی، رئیس دانشــگاه علوم پزشکی مشهد در این نشست با محق دانستن جامعه پرستاری، خاطرنشان کرد: کدام مؤسسه و سازمان دولتی را در کشور میشناسید که در تمام رده های شــغلی با تأخیر چهارده ماهه در پرداخت مزایا روبه رو باشــد اما خللی در ارائه خدمت نداشــته باشــد؟ درحالیکه شاهدیم اگر یک ماه قبوض خدمات شــهری پرداخت نشــود بلافاصله متولیان امر ایــن خدمات را قطع میکننــد.

وی همچنین با تأکید بر اینکه جامعه پرســتاری باید همچون سازمان نظام پزشــکی، خواسته های صنفی خود را از طریق نمایندگان ســازمان نظام پرســتاری پیگیری کند، ادامه داد: پرداخت تمام حقوق و مطالبات جامعه پرستاری همانند اضافه کار، کارانه و پول لباس، حق الناس محسوب شده و به هیچ عنوان اجــازه نداده و نخواهیم داد کــه اعتبارات این حوزه در محل دیگری صرف شــود .

وی افزود: بنابراین برای روشن شدن این مسائل پیشنهاد میکنم نمایندگانی از سوی جامعه پرستاری با حضور در مدیریت مالی، اسناد را بررسی کرده و نتایج نهایی صورت جلسه شود.

دارابی با اشاره به اینکه در برخی شهرهای بزرگ مانند شیراز، کارانه پرستاران تا اســفند 96 و فروردین 97 پرداخت شــده، اضافه کرد: مطالبات دانشگاه علوم پزشکی مشهد از بیمه ها و وزارت بهداشت به 670 میلیارد تومان میرسد که ما بیش از این میزان نیز بدهی داریم، اما چنانچه منابع مالی در اختیار ما قرار گیرد کارانه پرستاران را خواهیم پرداخت.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی مشهد در ادامه اظهار کرد: ما نیز به دنبال پیمانی شدن نیروهای شرکتی هستیم، چرا که حقوق این گروه را باید از محل درآمدها بپردازیم، درحالیکه هر ساله بین 170 تا 180 میلیارد تومان برای حقوق این گــروه پرداخت میشــود. همچنین گرچه تصور میشود با اجرای طرح تحول سلامت و افزایش مراجعه بیماران به مراکز درمانی دولتی، درآمد این مراکز رشد داشته، اما به دنبال تعیین سقف بیمه، درآمدهای ما از هزار و 500 میلیارد تومان به هزار و 100 میلیارد تومان کاهش یافته است

توجه معاونت توسعه دانشگاه به حل مشکالت

محســن گچپزان، رئیس هیئت مدیره نظام پرســتاری مشــهد نیز گفت: امروزه بین 65 تا70 درصد جمعیت مراکز درمانی را پرستاران تشکیل میدهند که به ارائه خدمات تخصصی مشغولند. این گروه با وجود فشارهای کاری، در امور معیشتی خود با مشکل مواجه هستند، حال آنکــه اغلب تنگناهــای موجود همانند کمبود نیروی انســانی و پرداختها از طریق معاونت توسعه دانشگاه قابل حل است

. وی در ادامه خاطرنشــان کرد: به طور میانگین در هر ماه فرایند درمان 25 هزار بیمار تنها در بخش اورژانس عدالتیان انجام میشود، چنانکه 60 تا 70 درصد بستری شدگان در بیمارستان امام رضا(ع) از همین محل هستند

تفاوت هزار برابری در پرداخت کارانه

حجت قاســمی، یکی از فعــاالن این حــوزه نیز در قرائت بیانیــهای 12 ماده ای تأکید کرد: سالها نامه نگاری کردیم، سالها خواهــش و تمنا کردیم، اما اثرگذار نبود، تا اینکه به مسئولان استانی پناه آوردیم. کارکنان ستادی، کارانه ثابت و منظمــی دریافت میکنند که تا تیرماه ســال جاری پرداخت شده اما برای پرستاران که کارانه حق آنان است، تا پاییز 97 پرداخت شده است. چرا کارانه پرستاران در دو سال به یک بیستم کاهش یافته است؟

وی در بخش دیگر ایــن بیانیه گفت: تفاوت حداقــل و حداکثــری پرداخــت کارانه بین پزشــکان و پرســتاران به بیش از هزار برابر میرسد که خواستار ورود ســازمان بازرسی کل کشــور هســتیم؛ همچنین از پرداخت پاداش پایان خدمت و مطالبات بازنشستگان پرستار بیش از یک ســال ونیم میگذرد.

در بندی از همین بیانیه که به تشــریح مطالبات جامعه پرستاری اشاره داشت نیز آمده: انتخاب مدیران پرستاری بیمارستانها براساس آرای پرســنل این مجموعه و از طریق رأی گیری انجــام شود.

قاســمی در خاتمــه مهلتی دو ماهه از ســوی جامعه پرســتاری خراســان رضــوی برای حل مشــکالت پرســتاران در حیطه فعالیت دانشــگاه علوم پزشکی مشهد پیشــنهاد داد و تأکید کــرد: انتظار میرود تا دی ماه ســال جاری و همزمان با روز پرستار، تنگناهــای این گروه که به وزارت بهداشــت و درمان مربوط میشــود نیز برطرف شــود

پرستاران تازه نفس جذب میشوند

در حاشــیه این گردهمایی، معــاون درمان دانشگاه علوم پزشکی مشــهد نیز با اشاره به اینکه ما نمیتوانیم مشکالت جامعه پرستاری را کتمــان کنیــم، چراکه همواره یکســری تنگناهایی در همه حرفهها و مشــاغل وجود دارد، به گزارشگر ما گفت: مطالبات پرستاران مسائلی چندین ساله هستند که درحال حاضر رفع این امور بهشدت از سوی وزارت بهداشت و معاونتهای مرتبط استان درحال پیگیری اســت.

دکتر شــاپور بدیعی همچنین افزود: شــاخص پرســتار به تخت باید افزایش پیدا کند، تالشهایی نیز در این زمینه در سالهای اخیر صورت پذیرفته، اما این ضعف چالشــی چندین ساله است که در سالهای اخیر سعی شده با جذب پرستاران شرکتی برطرف شود. همچنین در ســال جاری به جذب پرستاران از طریق آزمون استخدامی خواهیم پرداخت، چرا کــه با وجــود راهاندازی مراکــز درمانی جدید، بازنشستگی نیروهای قدیمی و افزایش خدمات، با کمبود پرستار روبهرو هستیم.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: تعرفه گذاری خدمات پرستاری از جمله برنامه هایی است که توسط معاونت پرســتاری وزارت بهداشــت در حال پیگیری اســت و به طور حتم پس از مرور و بازبینی های مورد نیاز، برای اجرا به دانشگاهها ابالغ خواهد شد. البته به طور حتم تاکنون هیچ گونه کوتاهی برای تأمین و پرداخت مطالبات جامعه پرستاری صورت نگرفته، اما باید شرایط کشــور را نیز در نظر داشت و پذیرفت قوانین باید به شکل کامل بررسی و سپس ابلاغ شوند.

Print
کلمات کلیدی:
رتبه بندی این مطلب:
5.0

برای دادن نظر لطفا وارد شوید و یا ثبت نام کنید

نام شما
ایمیل شما
عنوان
پیام خود را وارد کنید ...
x
دی ان ان فارسی , مرجع دات نت نیوک فارسی