اخبار

گزارش روزنامه قدس؛

نسخه اى كه بايد به دست نخستين وزير غير پزشك وزارت بهداشت پيچيده شود

نسخه اى كه بايد به دست نخستين وزير غير پزشك وزارت بهداشت پيچيده شود
ارسال شده: بهمن 18, 1397
دسته ها: اخبار صنفی
نظرات: 0

محمد شــريفى مقدم؛ دبیرکل خانه پرستارمعتقد اســت؛ همانطور كه وزير بهداشت در سخنان خود عنوان كرد اگر سه كليد واژه شفافيت، پاسخگويى و عدالت كه سال ها نكات مغفول وزارت بهداشت است عملياتى شود بسيارى از مشكلات و كار هاى بر زمين مانده نظام ســلامت كشور برطرف خواهد شد. 


به گزارش خانه پرستار به نقل از قدس  دوشنبه، پانزدهم بهمن ماه در جلســه علنى مجلس شوراى اســلامى دكتر ســعيد نمكى بــه عنوان سيزدهمين وزير بهداشت جمهورى اسلامى از مجلــس رأى اعتماد گرفــت و در حالى سكان وزارت بهداشت را در دست گرفت كه طى ســال هاى اخير نظام سلامت كشور در پارادوكسى عجيب گرفتار شده كه از يك سو با ماجراى كشتى به گِل نشسته طرح تحول نظام سلامت و اجراى بلاتكليف نظام ارجاع و پزشــك خانواده مواجه اســت و از سوى ديگر نارضايتى پرستاران، وضعيت اشتغال و بيكارى پزشكان عمومى، بدهى داروخانه ها به شركت هاى دارويى و ده ها مشكل كوچك و بزرگ ديگر دست و پنجه نرم مى كند و حال كه او به عنوان نخستين وزير غير پزشك اين وزارتخانه منصوب شده است اميد مى رود با توجه به سابقه سال ها مسئوليت در سازمان برنامه و بودجه راهكارهاى مناسبى را براى رفع موانع و محدوديت هاى اجراى طرح هاى بر زمين مانده و همچنين اولويت هاى كارى وزارت بهداشت،درمان وآموزش پزشكى اجرا كند. 

تجميع بيمه ها 

شهرام توفيقى؛ عضو انجمن علمى اقتصاد ســلامت ايــران در خصــوص كار هاى بر زمين مانده وزارت بهداشت طى سال هاى اخير مى گويــد: موضوع تقويت بيمه ها به لحاظ ســاختار و توانمندسازى بيمه هاى پايه (به منظور انجــام وظايف بيمه اى نه فقط صنــدوق پــول بودن)،زير يك چتر قرارگرفتــن بيمــه پايه و بيمــه تكميلى با رعايــت كردن سياســت هاى ابلاغى و همچنيــن تنظيم تعرفه ها بــه نحوى كه بيشتر به نفع بيمارستان ها و مراكز درمانى باشــد تا ارائه كنندگان خدمت مهم ترين اولويــت وزارت بهداشــت در حوزه بيمه است. 

دكتر توفيقى مى افزايد: توليد گايدلان هاى (راهنماهــاى) درمانى علمــى و بيمه اى از ضروريات اين حوزه محسوب مى شود، چرا كه سيستم بيمه اى كشور نقش مؤثرى در مديريت اقتصادى وزارت بهداشت دارد ضمن آنكه تعرفه بخش خصوصى و دولتى نيازمند تغيير است. 

مديريت اقتصادى وزارت بهداشت وى ادامه مى دهد: بازنگرى در نظام ارجاع و پزشــك خانواده نيز از ديگر ضروريات مورد توجه در حوزه وزارتى است به طورى كه هم منطبق با اصول علمى باشد و هم بتواند به صورت فراگير در سطوح مختلف اجرا شود. به گفته وى موضوع اســتقرار نظام ارجاع و راه اندازى پزشك خانواده از موضوعات بسيار حايز اهميت نظام سلامت است كه طى اين مدت بيش از آنكه يك مسئله فنى در حوزه بهداشت و درمان باشــد در درجه نخست به يــك موضوع سياســى،در درجه دوم به موضوعى اقتصادى و پس از آن به موضوعى بهداشتى و درمانى تبديل شده است، از اين منظر موضوع سياســى و حقوقى محسوب مى شــود كه به اندازه كافــى در خصوص حمايت از پزشــك خانــواده و نظام ارجاع اقدامات شايســته و مستمرى انجام نشده، چرا كه اگر قرار اســت نظام ارجاع و پزشك خانواده اجرا شــود بى شك به دليل ايجاد نظم در ارائه خدمــت، حق انتخاب از مردم گرفته خواهد شــد، بنابراين اگر پيشگامان اجرا كه رؤساى ســه قوه و مسئولان ارشد كشور هستند نظام ارجاع و پزشك خانواده را رعايت نكنند نمى توان اميدى به اجراى نظام ارجاع و پزشك خانواده داشت. فراتر از اقدامات فنى وزارت بهداشت به گفتــه وى وزارت بهداشــت و درمان در بحــث نظام ارجاع بايد فراتر از اقدامات فنى در حــوزه بهداشــت و درمان بــه اقدامات سياستى و حمايت طلبى بپردازد تا اهميت موضوع را در اذهان مردم و مسئولان نهادينه كند هرچند نيازمند زمان اســت،اما نبايد بــه آن بى توجه بود. 

وى در خصوص اجراى قانون تعرفه گذارى خدمات پرســتارى كه سال هاســت بلاتكليف باقى مانده اســت، مى گويــد: در خصوص اين قانــون بايد با شفافيت رفتار كرد. 

وى ايجاد سامانه پرونده سلامت كشــور را از ديگر اقدامات ضرورى وزارت بهداشــت دانسته و مى گويد: يكى از موضوعات مهمى كه نيازمند هماهنگى بين بخشــى است و وزارت بهداشــت به عنوان توليت نظــام ســلامت، وزارت ارتباطات و مؤسســه ملى استاندارد كشــور به عنوان همكاران براى توليد اين مجموعه با هم كار كنند و نبايد انتظار داشــت وزارت بهداشت به تنهايــى از عهده آن برآيد،چرا كه چنين انتظارى برابر اســت با اجــراى جزيره اى و ناتمامى كه طى اين سال ها شاهد آن بوديم. 

مديريت تحريم ها 

حميدخيرى؛ عضو هيئت رئيســه انجمن داروســازان ايران نيز معتقد است؛ مديريت نوين طــرح نظــام ســلامت از مهم ترين اولويت هاى نظام سلامت در حوزه بهداشت اســت كه بايد با مديريت ضوابط اجرايى و مديريت منابع مالى و اقتصادى اصلاح شود، در غير اين صورت شاهد تبعاتى خواهيم بود كه اجراى ناقص اين طرح تاكنون از خود به جا گذاشته است. 

دكتر خيرى توجه ويژه به داروســازان را با استراتژى مشــخص در قالب زمانبندى 30 ســاله از ديگر اولويت هاى وزارت بهداشت بر مى شمارد و مى گويد: هم اكنون 80 درصد دانش آموختگان داروسازى اقدام به تأسيس داروخانه در بخــش خصوصى مى كنند در حالى كه بيــش از 52 درصد بــازار داروى كشور در اختيار داروخانه هاى بخش دولتى است. بنابراين بايد مشخص شود ما نيازمند چه تعداد دانش آموخته داروسازى هستيم و چه تعــداد از اين همكاران بايد در بخش دولتى اســتخدام شوند و مشخص شود چه تعداد داروســاز را براى بخش خصوصى در دانشــگاه ها آموزش مى دهيم. 

وى مديريت تحريم هــا در زمينه تأميــن دارو را از ديگر اولويت هاى وزارت بهداشت در حوزه سلامت عنوان مى كند و مى افزايــد: هم اكنون 97 درصد داروى مورد نياز كشور در داخل توليد و سه درصد از طريق واردات تأمين مى شود، اما نبايد فرامــوش كرد مواد اوليه توليد 50 درصد داروها نيز از خارج وارد مى شــود و با توجه به اينكه بخش عمده مواد اوليه توليد دارو به واسطه ارز خريدارى مى شود بايد تمهيدات لازم در اين زمينه انديشيده شود تا در زمينه تأميــن دارو با مشكل مواجه نشويم. 

شفافيت، پاسخگويى و عدالت 

محمد شــريفى مقدم؛ دبیرکل خانه پرستارنيز معتقد اســت؛ همانطور كه وزير بهداشت در سخنان خود عنوان كرد اگر سه كليد واژه شفافيت، پاسخگويى و عدالت كه سال ها نكات مغفول وزارت بهداشت است عملياتى شود بسيارى از مشكلات و كار هاى بر زمين مانده نظام ســلامت كشور برطرف خواهد شد. 

وى مى افزايد: هم اكنون دسترسى مردم به خدمات درمانى در مناطق مختلف كشــور عادلانه نيســت و ســاكنان مراكز استان ها از امكانــات بهداشــتى درمانى بيشــترى برخوردارند، ضمن آنكــه در نظام پرداخت حوزه درمان نيز عدالت آنگونه كه بايد اجرا نمى شــود و فاصله طبقاتى در كادر درمان كاملاً مشهود است و بنابراين انتظار مى رود ســكاندار جديد وزارت بهداشــت با ايجاد شفافيت و عدالت همه جانبه در پرداخت ها، تصميم گيرى هــا، سياســت گذارى ها و پاسخگويى درحوزه هاى مختلف مشكلات اين حوزه را برطرف سازد.

Print
کلمات کلیدی:
رتبه بندی این مطلب:
بدون رتبه

برای دادن نظر لطفا وارد شوید و یا ثبت نام کنید

نام شما
ایمیل شما
عنوان
پیام خود را وارد کنید ...
x
دی ان ان فارسی , مرجع دات نت نیوک فارسی